اصول مدیریت

اصول مدیریت

شاید مدیریت را بتوانیم یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز بدانیم. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که ماموریت و اهداف سازمان ها تحقق می یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود، و توانایی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می آید. ظهور پدیده «اداره کردن» مربوط به روزگار اخیر نیست بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک «هدف» لازم است به بسیج امکانات و رهبری این امکانات به سوی آن هدف مشخص اقدام کند....آموزش فن بیان
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش مدیریت عمومی
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای