اصول مدیریت

اصول مدیریت

شاید مدیریت را بتوانیم یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز بدانیم. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که ماموریت و اهداف سازمان ها تحقق می یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود، و توانایی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می آید. ظهور پدیده «اداره کردن» مربوط به روزگار اخیر نیست بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک «هدف» لازم است به بسیج امکانات و رهبری این امکانات به سوی آن هدف مشخص اقدام کند....آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش فن بیان
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش مدیریت عمومی