مثبت اندیشی

مثبت اندیشی نگرشی ذهنی است که در انتظار اتفاقات و نتایج خوب است. این نگرش رویکرد تمرکز بر خوبی و جنبه مثبت در هر موقعیتی است. با این ذهنیت، شما شکست را قبول نمی‌کنید و هیچ چیز منفی و تلخی نمی‌تواند روحیه شما را تضعیف کند. فردی با نگرش مثبت بر خصلت‌های خوب دیگران تمرکز می‌کند. مثبت اندیشی یعنی داشتن نگرشی مثبت و خوش‌بینانه، اشتیاق داشتن و تصور زندگی بهتر و شادتر و ترس نداشتن از موانع و مشکلات....