سلامتی

مفهوم سلامتی چیست؟

سلامتی مفهومی است چند وجهی و درعین‌ حال یکپارچه که وجوه مختلف آن کاملا بر هم تأثیر می‌گذارند و در تعامل با یکدیگر سلامت فرد را تضمین می‌کنند. به‌عبارت‌ دیگر، ابعاد سلامتی عملاً قابل ‌تفکیک از هم نیستند، چنانکه برخی افراد علیرغم اینکه علامت آشکاری از یک بیماری جسمی و روانی ندارند ولی با قدری تأمل در رفتار آن‌ها می‌توان خستگی، اضطراب، افسردگی، ناامیدی و عدم رضایت را در وجودشان مشاهده کرد که می‌تواند سلامت آن‌ها را تهدید کند. امروزه سلامتی و بهداشت به‌ مثابه یک امر زیر بنایی و مهم و عامل اساسی و مؤثر در توسعه فردی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی در همه جوامع مطرح است....آموزش فن بیان
آموزش مدیریت عمومی
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای