هدف گذاری

همه ما می‌دانیم اهداف چه قدر مهم هستند و رسیدن به آنها و نرسیدن به آنها تفاوت بین افراد موفق و ناموفق است. آدمی موفق می‌شود که اهداف مناسب، اهدافی که طبق توانش است و سبب شاد بودن در زندگی و ایجاد انگیزه می‌شود، را تعیین کند. اهداف به شما جهت می‌دهند، شما را متمرکز و با انگیزه نگه می‌دارند و احتمال دست یابی به رویا‌ها و خواسته‌هایتان را افزایش می‌دهند. بهترین اهداف آن‌هایی هستند که با رسیدن به آن‌ها واقعا احساس خوبی به شما دست می‌دهد و واقعا برایتان اهمیت دارند....