روانشناسی کاربردی

اگر فکر می‌کنید که روان‌شناسی تنها به درد دانشجویان و استادان می‌خورد، بهتر است در آن تجدید نظر کنید، زیرا روان شناسی، موضوعی نظری و کاربردی است و به شیوه ‌های گوناگون می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف شما چه ترک سیگار باشد، چه کاهش وزن و چه یادگیری یک زبان جدید، درس‌هایی از روان شناسی می‌تواند راهنمای شما در پیدا کردن انگیزه قوی ‌تر و بیشتر باشد. به دست آوردن درک غنی تر و عمیق تر از روانشناسی می تواند به افراد کند تا به بینشی نسبت به اعمال خود و نیز به درک بهتری از دیگران دست پیدا کنند....