فن بیان

چگونه در جمع صحبت کنیم؟

آدم‌هایی از حرف زدن می‌ترسند که اعتماد به نفس پایینی دارند و معمولا آدم‌های انتقاد پذیری نیستند.بعد از این که دیگران با نظرشان مخالفت می‌کنند یا آن را خوب ندانند می‌روند توی خودشان و کلی خودشان را تحلیل می‌کنند که آبروی‌شان رفته و... برای همین هر بار از حرف زدن واهمه دارند و اعتماد به نفس شان پایین می‌آید. برای همین ترجیح می‌دهند به جای شنیدن حرف‌های مخالف، کلا سکوت کنند....


فن بیان و مهارت سخنرانی در جمع

آدم‌هایی از حرف زدن می‌ترسند که اعتماد به نفس پایینی دارند و معمولا آدم‌های انتقاد پذیری نیستند.بعد از این که دیگران با نظرشان مخالفت می‌کنند یا آن را خوب ندانند می‌روند توی خودشان و کلی خودشان را تحلیل می‌کنند که آبروی‌شان رفته و... برای همین هر بار از حرف زدن واهمه دارند و اعتماد به نفس شان پایین می‌آید. برای همین ترجیح می‌دهند به جای شنیدن حرف‌های مخالف، کلا سکوت کنند....آموزش فن بیان
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای