فن بیان

چگونه در جمع صحبت کنیم؟

آدم‌هایی از حرف زدن می‌ترسند که اعتماد به نفس پایینی دارند و معمولا آدم‌های انتقاد پذیری نیستند.بعد از این که دیگران با نظرشان مخالفت می‌کنند یا آن را خوب ندانند می‌روند توی خودشان و کلی خودشان را تحلیل می‌کنند که آبروی‌شان رفته و... برای همین هر بار از حرف زدن واهمه دارند و اعتماد به نفس شان پایین می‌آید. برای همین ترجیح می‌دهند به جای شنیدن حرف‌های مخالف، کلا سکوت کنند....


فن بیان و مهارت سخنرانی در جمع

آدم‌هایی از حرف زدن می‌ترسند که اعتماد به نفس پایینی دارند و معمولا آدم‌های انتقاد پذیری نیستند.بعد از این که دیگران با نظرشان مخالفت می‌کنند یا آن را خوب ندانند می‌روند توی خودشان و کلی خودشان را تحلیل می‌کنند که آبروی‌شان رفته و... برای همین هر بار از حرف زدن واهمه دارند و اعتماد به نفس شان پایین می‌آید. برای همین ترجیح می‌دهند به جای شنیدن حرف‌های مخالف، کلا سکوت کنند....آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش مدیریت عمومی
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش فن بیان
آموزش تایپ ده انگشتی