مدیریت تعارض

مدیریت تعارض

تعارض جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان است. مروری گذرا بر رویدادهای تاریخی، وقایع مهم جاری و فرآورده های فرهنگی نشان می دهد كه چگونه تعارض یكی از مهمترین و برجسته ترین وجوه زندگی را تشكیل می دهد. وجود افراد مختلف با ویژگی های شخصیتی، نیازها، باورها، انتظارات و ادراكات متفاوت، بـروز تعارض را اجتناب ناپذیر كرده است. افراد دارای ارتباطات، دیدگاه ها و نیز زمینه های فرهنگی متفاوت هستند. وجود اینگونه تفاوت ها منجر به ایجاد تعارض ما بین افراد و گروه ها می شود....آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش فن بیان
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل