فنون مذاکره

آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش فن بیان
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل