فنون مذاکره

آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش فن بیان
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش مدیریت عمومی
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری