جذابیت و تاثیرگذاری

همه می دانیم که جذابیت شخصیتی با جذابیت ظاهری فرق دارد. جذابیت و گیرایی شخصیتی کاملاَ اکتسابی است و آگاهانه و یا ناآگاهانه کسب می شود. رمز موفقیت در نفوذ و تأثیرگزاری در دیگران در واقع همان استفاده ماهرانه از مهارتها و تکنیکهای برقراری ارتباط مؤثر است. صرف نظر از اینکه در چه جایگاه و موقعیتی قرار داریم برای کسب موفقیت در ارتباط، و همچنین ایجاد جاذبه و نفوذ مؤثر در تعاملات فردی و اجتماعی، ملزم به آگاهی از اصول ارتباط مؤثر و رعایت آنها هستیم ....