ثبت نام آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری پایا

تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: تماس بگیرید
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 1,750,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۷۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 1,680,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 795,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: با هماهنگی
ساعت برگزاری: با هماهنگی
مدت دوره: دو ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,380,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 1,180,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 795,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 12 ساعت
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 2,980,000 تومان
امتیاز: تخفيف : 13۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 2,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,850,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
: تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
: تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
: تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
: تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14 تا 17
مدت دوره: یک ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,085,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 885,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 595,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 2,080,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 1,980,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 795,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 320,000 تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۵٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 295,000 تومان
پرداخت نهایی: 295,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 585,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
پرداخت نهایی: 485,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 585,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 485,000 تومان
پرداخت نهایی: 485,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده:
شهریه دوره: تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: تومان
: تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 12 ساعت
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 2,980,000 تومان
امتیاز: تخفيف : 13۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 2,850,000 تومان
پرداخت نهایی: 2,850,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
تاریخ شروع: پاییز 1400
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 6 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,085,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 885,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 575,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا

شهریه دوره های مدیریت و مهارتهای اداری

whatsapp