ثبت نام دوره های آموزش مدیریت و مهارتهای اداری پایا

مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای (کارت مدیریت)
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: تماس بگیرید
ظرفیت مانده: نامحدود
شهریه دوره: 2,150,000 تومان
امتیاز: تخفيف : 2۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 1,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 950,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
مربیگری آموزشگاه فنی حرفه ای (پداگوژی)
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: با هماهنگی
ساعت برگزاری: با هماهنگی
مدت دوره: دو ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,595,000 تومان
امتیاز: تخفيف : 1۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 1,495,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 795,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش مدیریت عمومی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 12 ساعت
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 950,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 18:30
مدت دوره: 6 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,695,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 1,495,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 895,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش منشی گری حرفه ای
تاریخ شروع: پاییز 1401
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 14 تا 17
مدت دوره: یک ماه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 1,150,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 995,000 تومان
پرداخت نهایی: 995,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 12 ساعت
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 7,150,000 تومان
امتیاز: تخفيف : 2۰۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 6,950,000 تومان
پرداخت نهایی: 6,950,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش ورد Word سریع و کاربردی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 795,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 695,000 تومان
پرداخت نهایی: 695,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش اکسل Excel سریع و کاربردی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 795,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 695,000 تومان
پرداخت نهایی: 695,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش تایپ ده انگشتی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 495,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 100٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 395,000 تومان
پرداخت نهایی: 395,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,150,000 تومان
امتیاز: تخفيف : 2۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 1,450,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش آداب معاشرت اداری
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش زبان بدن
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 5 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز: تخفيف : ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 950,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش ویراستاری و درست نویسی
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش مدیریت زمان
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پیش پرداخت ثبت نام: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا

ثبت نام دوره های آموزش مدیریت|آموزش مهارتهای اداری|آموزش مهارت های فردی|آموزش مهارت های سازمانی|آموزش کارمندان امور اداری و دفتری|آموزش کارکنان شرکت ها

whatsapp