ثبت نام دوره های آموزش مدیریت و مهارتهای اداری پایا

مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای (کارت مدیریت)
تاریخ شروع: با هماهنگی
روزهای برگزاری: با هماهنگی
ساعت برگزاری: با هماهنگی
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش پداگوژی عمومی (مربیگری فنی حرفه ای)
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 17 تا 20
مدت دوره: 2 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 4,950,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 3,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش منشیگری حرفه ای و مسئول دفتری
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 6 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش فن بیان و سخنوری + مهارتهای ارتباطی
تاریخ شروع: تیرماه 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 تا 20
مدت دوره: 3 هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 3,950,000 تومان
امتیاز: تخفيف: 1٫000٫000 تومان
شهریه نهایی: 2,950,000 تومان
پیش پرداخت: 950,000 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش مدیریت عمومی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 6 جلسه
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش ورد Word سریع و کاربردی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش اکسل Excel سریع و کاربردی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش تایپ ده انگشتی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 4 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 15 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 6 جلسه
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز: 0
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش نامه نگاری و مکاتبات اداری
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش آداب معاشرت اداری
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش مدیریت زمان
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش آداب مکالمات تلفنی
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش مدیریت استرس شغلی
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش رازداری در محیط کار
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: تماس بگیرید
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش ویراستاری و درست نویسی
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش زبان بدن
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: 5 جلسه
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا
آموزش تحصیلدار و تحصیلداری
تاریخ شروع:
روزهای برگزاری:
ساعت برگزاری:
مدت دوره:
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: 0 تومان
امتیاز:
شهریه نهایی: 0 تومان
پرداخت نهایی: 0 تومان
آموزشگاه مدیریت پایا

ثبت نام دوره های آموزش مدیریت|آموزش مهارتهای اداری|آموزش مهارت های فردی|آموزش مهارت های سازمانی|آموزش کارمندان امور اداری و دفتری|آموزش کارکنان شرکت ها

whatsapp