دیکشنری تخصصی مدیریت و امور مالی

share-desktop share-mobile در این صفحه فرهنگ لغات و دیکشنری تخصصی مدیریت و مالی را مشاهده می فرمایید که شامل پر تقاضاترین معانی اصطلاحات تخصصی مدیریت و امور مالی جدید در سال 2022 می باشد. همچنین می توانید در صفحه دیکشنری تخصصی مشاغل فارسی به انگلیسی و یا در صفحه عبارات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد مشاغل و یا در صفحه دیکشنری تخصصی مشاغل انگلیسی به فارسی را نیز مشاهده نمایید.

ENGLISH فارسی
Account حساب، حساب بانکی
Account Payment حساب پرداختی
Accountant حسابدار
Accounting حسابداری
Accounting Management حسابداری مدیریت
Accounts Payable حسابهای پرداختنی
Accounts Receivable حسابهای دریافتنی
Accrual Salaries and Wages Payable حقوق و دستمزد پرداختی
Acknowledgement of Receipt اعلام وصول
Activity Based Costing هزینه یابی براساس فعالیت
Actual واقعی- فعلی
Actual Cost بهای تمام شده، هزینه واقعی
Actual Production تولید واقعی
Actual Production تولید واقعی
Actual Stock موجودی واقعی- موجودی فعلی
Add افزودن
Add up جمع کردن
Added Value ارزش افزوده
Addition افزایش- الحاق
Adjust Salary Schedule ترمیم جدول حقوقی
Adjustment تعدیل و اصلاح – تنظیم
Administer اداره کردن
Administration امور اداری
Administrative قانون اداری
Administrative Action اقدام اداری
Administrative Assistant معاون اداری
Administrative Staff کادر اداری
Advance Payment مساعده- پیش پرداخت
Advanced Benefits مزایای پیشرفته
Affinity وابستگی، پیوستگی
Agency آژانس – نمایندگی
Agenda دستور کار – جلسه
Agent عامل- نماینده
Aging طبقه بندی سنی
Agreement توافقنامه- قرارداد
Alarms هشدار دهنده‌ها
Allocate تخصیص دادن
Allocated اختصاص یافته
Alternatives آلترناتیوها – گزینه ها
Amend اصلاح کردن
Amendment اصلاحیه
Amortization استهلاک، بازپرداخت
Amount مبلغ- مقدار
Analysis تحلیل
Analysis Code کد تحلیلی
Annex ضمیمه- پیوست
Annexes ضمائم- پیوست ها
Annual سالانه
Annual Report گزارش سالیانه
Applicable قابل اجرا – عملی
Applicant متقاضی
Application نرم افزارهای کاربردی
Application Development Tools ابزارهای تولید نرم افزار
Application Implementation Method متدولوژی پیاده سازی سیستم
Application Tier لایه نرم افزارهای کاربردی
Apply بکار بردن
Appointed Agent نماینده رسمی- کارگزار
Apportion سر شکن کردن
Arbitration داوری، حکمیت
Archive آرشیو- بایگانی
Articles ماده ‌ها (مواد) – فصول – کالاها موضوعات- شروط
Aspect جنبه
Assay سنجش – محک
Assemble مونتاژ کردن
Assembly-To-Order مونتاژ براساس سفارش
Assess ارزیابی کردن
Assessment ارزیابی مالیاتی، ارزیابی
Assurance بیمه- بیمه عمر
At Factory در کارخانه
Attached ضمیمه – پیوست
Attributes مشخصه- خصایص
Audit ممیزی
Auditor حسابرس- ممیز
Auditors Report گزارش حسابرسی
Authority اختیار اجازه
Authority for Payment مجوز پرداخت
Automation اتوماسیون
Available قابل وصول – در دسترس
Average Cost هزینه میانگین
Average Inventory Quantity میانگین موجودی انبار
Avoid اجتناب کردن
Back پشت نویسی
Back Flush لیست مداد
Balance تراز- بالانس
Balance a Budget تراز بودجه
Balance in Hand مانده موجودی
Balance of Payment مانده پرداخت‌ها
Balance Sheet تراز نامه
Bank Account حساب بانکی
Bank Charges هزینه‌های بانکی
Bank Credit اعتبار بانکی
Bank Deposit سپرده بانکی
Bank Drafts حواله بانکی
Bank Loan وام بانکی
Bank Rate نرخ بانکی
Bankrupt ورشکسته
Bargain خرید ارزان، چانه زنی
Barter تهاتر- مبادله
Basic پایه اساسی
Batch پارتی- محموله
Benchmarking محک زنی، مقایسه برای محک زنی – بهینه کاوی – الگوبرداری
Beneficial سودمند
Benefits سود – مزایا
Best Practice بهترین روش
Bid پیشنهاد مزایده یا مناقصه
Bidder پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه
Big Bang استقرار یکباره
Big Bang Approach رویکرد و استقرار یکباره
Bilingual دو زبانه
Bill صورتحساب – قبض
Bill of Exchange برگ سفته- برات
Bill of Lading بارنامه
Bill of Material Processors پردازشگرهای لیست مواد
Bill of Materials صورت مواد ، فهرست قطعات
Bill of Service لیست خدمات یا صورتحساب خدمات
Bills Payable صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی
Black List لیست سیاه
Blank جای خالی- خالی
Blank Check چک سفید
Blanket کلی
Blanket Order سفارشات کلی
Bonus پاداش، جایزه – کالای مجانی از یک نوع قلم کالای فروخته شده
Bottle-Neck تنگنا- گلوگاه
Bounty کمک هزینه دولتی
Branch شعبه
Brand علامت ساخت – مارک
Breach نقض
Bribe رشوه
Budget Allocation اختصاص دادن بودجه
Budget Approval تایید بودجه
Budget Ceiling سقف بودجه
Build ساخت
Bulk Cargo بار فله
Bundle گروهی از اقلام که می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها فروخت، دسته
Bundling and Unbundling قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله
Bushiness Solution Mapping طراحی راه حل کسب و کار
Business کسب و کار
Business Management مدیریت کار و کسب
Business Plan طرح کسب و کار
Business Process Reengineering مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، کاری
Business To Business تجارت الکترونیکی (بنگاه با بنگاه)
Business To Consumer تجارت الکترونیکی ( بنگاه با مصرف کننده)
Business To Government تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)
Businessman شاغل در کسب و کار
By – Product محصول فرعی
By-Law آئین نامه – مقررات
Bypass گذرگاه فرعی
C.I.F قیمت بعلاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه
Cable کابل – تلگراف
Calculate محاسبه کردن
Calendar تقویم
Call off متوقف کردن
Cancel لغو کردن- باطل کردن
Capacitor خازن
Capacity ظرفیت
Capacity Requirements Planning برنامه‌ریزی نیازهای ظرفیتی
Capital سرمایه
Card کارت
Card Index کارتکس
Cargo بار- محموله
Cargo Declaration اظهار نامه محموله
Carry حمل کردن
Cash Management مدیریت نقدینگی
Catalogue کاتالوگ
Category دسته بندی
Centralized Data Base پایگاه مرکزی دادها
Chain Store فروشگاه زنجیره‌ای
Charge هزینه
Charge Area حوزه هزینه
Chart چارت – نمودار
Check چک کردن – بررسی کردن
Check Number شماره چک
Chief Executive Officer مسئول ارشد اجرایی سازمان، مدیر عامل
Claim مطالبه کردن
Classification دسته بندی
Client Server مدل سرور- کاربر
Closed Loop MRP تهیه مواد به صورت حلقه بسته
Clustering همبندی/ خوشه بندی
Commerce بازرگانی
Commercial Department اداره بازرگانی – بخش بازرگانی
Commercial Ministry وزارت بازرگانی
Commission حق‌العمل کاری- کمیسیون
Commitment Budgeting تعهد و الزام برای بودجه گذاری تعهد برای تعلق بودجه
Committee کمیته
Commodity کالا- محصول
Communication ارتباطات
Company شرکت
Compensatory اجباری- جبرانی
Compete رقابت کردن
Components اجزاء
Compulsory اجباری- قهری
Computer Aided Design Drafting طراحی به کمک کامپیوتر
Computer Aided Process Planning برنامه‌ریزی فرآیند تولید توسط کامپیوتر
Computer Technology Research تحقیقات در تکنولوژی کامپیوتر
Condition شرایط
Conference کنفرانس
Confidential محرمانه
Confirm تایید کردن
Consignment محموله – کالا
Consult مشورت کردن
Consumables کالاهای مصرفی
Consumer مصرف کننده
Consumption مصرف
Contact تماس
Contents محتویات مندرجات
Continuous Improvement بهبود مستمر
Contract Price قیمت قرار داد
Contractor پیمانکار
Contribution مشارکت
Convert تبدیل کردن
Cooperation تعاونی- همکاری
Coordination هماهنگی
Corporate Information systems سیستم‌های اطلاعات جامع- سیستم های اطلاعات مشترک
Correct صحیح- تصحیح کردن
Correspondence مکاتبات
Cost Center مرکز هزینه
Cost of Labor هزینه نیروی کار
Cost& Freight قیمت بعلاوه هزینه حمل
Costing هزینه یابی
Country کشور
Credit بستانکاری- نسیه- اعتبار
Credit Amount مقدار اعتبار
Credit Control کنترل اعتبار
Creditor بستانکار
Criteria معیار
Criterion معیارها
Critical Paths فعالیت های مسیرهای بحرانی
Critical Paths Activities فعالیت‌های مسیرهای بحرانی
Currency پول رایج
Current جاری
Curve Fitting انطباق منحنی
Customer مشتری
Customer Data داده‌های مشتری
Customer Relationship Management مدیریت ارتباط با مشتریان
Customer Solution Acceptance پذیرش راه حل مشتری
Customization بومی سازی
Customs گمرک
Customs Clearance ترخیص گمرکی
Customs Duty حقوق گمرکی
Damage خسارت- خراب
Damaged Goods کالای خسارت دیده
Data داده – اطلاعات
Data Communication ارتباط داده‌ها
Data Definition Language زبان تعریف داده ‌ها
Data Dictionary لغت نامه اطلاعات
Data Filter فیلتر داده‌ها
Data Isolation ایزوله شدن اطلاعات
Data Manipulating- language زبان عملیات ورزی داده
Data Mining داده کاوی
Data Redundancy تکرار داده ها
Data Warehouse انبار داده
Database بانک اطلاعاتی- پایگاه اطلاعاتی
Database Management System سیستم مدیریت پایگاه داده
Database Tier لایه پایگاه داده
Date تاریخ – مورخه
Date of Maturity موعد – سررسید
Day to Day هر روزه- روزمره
Dead Line ضرب الاجل
Deal معامله
Dealer معامله گر- واسطه
Debit balance مانده بدهی
Decision تصمیم
Decision سیستم پشتیبانی تصمیمات
Declare اعلام کردن – اظهار کردن
Deduct کسر کردن- کاستن
Default پیش فرض
Defect عیب – صدمه
Defective معیوب
Deficit کسر بودجه- عدم موازنه
Define تعریف کردن
Definition شناخت- تعریف
Delay تاخیر
Delete حذف کردن
Deliver تحویل دادن
Delivery تحویل
Delivery Date تاریخ تحویل
Delivery Note برگه تحویل
Demand تقاضا
Demand Forecasts پیش بینی‌های تقاضا
Demurrage خسارت تاخیر در تخلیه کشتی
Denomination Report گزارش طبقه بندی
Department بخش- اداره- دایره
Department Store فروشگاه بزرگ
Departure مبدا
Dependent Demand تقاضا‌های وابسته (مشروط)
Deposit سپرده- پس انداز
Depreciation استهلاک
Design طرح، نقشه
Desktop Tier لایه نمایش
Destination مقصد
Details جزئیات
Develop توسعه
Diagram دیاگرام، نمودار
Difference اختلاف
Digital Work کسب کار به حالت مدرن و دیجیتالی- عملیات دیجیتالی
Direct Cost هزینه مستقیم
Disbursement پرداخت – خرج
Discount تخفیف
Discover کشف- درک
Discrepancy مغایرت
Discrete تولید گسسته، ناپیوسته
Discrete Manufacturing تولید ناپیوسته
Dispatch ارسال کردن
Distance فاصله
Distressed Goods کالای توقیفی
Distribution Requirements Planning برنامه‌ریزی توزیع محصول
Distributor توزیع کننده
Division تقسیم – بخش – قسمت
Do or Die Approach روش انجام بده والا بمیر
Document Imaging System سیستم‌های تصویر سازی اسناد
Domestic Sales فروش داخلی
Down Planning برنامه‌ریزی از بالا به پایین
Down Sizing فرآیند کوچک نمودن
Draft برات – حواله- پیش نویس
Draw up a Contract تنظیم قرار داد
Due Date سر رسید
Durable Goods کالای بادوام
Duty حقوق و عوارض
Duty Free معاف از حقوق گمرکی
E Commerce تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)
Earn or Pilot Approach رویکرد پیاده سازی محدود
E-Business کسب کار الکترونیکی
Economic Forecasts پیش بینی ‌های اقتصادی
Edit ویراستن- تصحیح کردن- تنظیم کردن
Electricity برق
Electronic Data Interchange مبادله الکترونیکی داده‌ها
Electronic Fund Transfer انتقال الکترونیکی وجوه (سرمایه)
Electronic Procurement تدارکات الکترونیکی
Elimination حذف- ادغام
Employ استخدام کردن
Employee کارمند- استخدامی
Employer کار فرما- استخدام کننده
Employment اشتغال- استخدام
Employment Agency آژانس کاریابی
Enclosure ضمیمه – پیوست
Engineer To Order مهندسی براساس سفارش
Engineering مهندسی
Enquiry پیشنهاد قیمت – استعلام- درخواست
Enterprise موسسه سرمایه گذاری شرکت، سازمان
Enterprise Resource Planning سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (بهم پیوسته)
Enterprise Systems سیستم‌های سازمانی
Enterprise Wide Systems سیستم‌های در برگیرنده کل سازمان
Entire Agreement موافقت کامل
Entity Relationship Diagram نمودار ارتباط موجودیت‌ها
Entity Relationship Modeling مدل سازی ارتباط موجودیت‌ها
Entry ورودی
Equipment تعهدات
Error خطا
Establish تاسیس کردن
Estimate برآورد کردن
Evaluate ارزشیابی کردن
Evidence گواهی- مدرک
Exchange مبادله کردن – ارز
Exchange Rate نرخ ارز- نرخ تبدیل
Excuse عذر- بهانه
Execute اجرا کردن
Executed اجرا شده
Executive Information Systems سیستم‌های اطلاعات اجرا(مدیریت ارشد)
Executive Support Systems سیستم‌های پشتیبانی مدیریت اجرائی
Executives مدیران اجرایی- مدیران ارشد
Executor مسئول – مجری
Exit خروج
Expert کارشناس
Expertise کارشناسی کردن
Expired تاریخ گذشته
Expiry Date تاریخ انقضاء
Exponential Smoothing یکنواخت سازی نهانی
Export صادرات
Extra اضافی
Extra charge هزینه اضافی
Extranet شبکه خارجی
F.O.B Destination تحویل در بندر (بدون کرایه حمل)
F.O.B. Shipping Point پس کرایه- پرداخت کرایه در مقصد
Facilities تسهیلات
Factory کارخانه
Factory Inspector بازرس کارخانه
Fair نمایشگاه
Fake تقلبی- بدل غیر اصلی
Fare کرایه
Feasibility امکان سنجی
File پرونده
Final نهایی
Final Installment قسط نهایی
Finance دارائی- مالی
Finance Entry Generation گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی
Finance Module ماژول مالی
Financial مالی
Financial Management مدیریت مالی
Financial Report گزارش مالی
Financial Statement صورت های مالی
Financial Transaction رویدادهای مالی
Financial Year سال مالی
Finished Goods کالاهای تمام شده
Finite Scheduling برنامه ریزی محدود
Fire اخراج کردن
Firm محکم، استوار- شرکت ، کمپانی
Fiscal Year سال مالی- مالیاتی
Fixed Asset دارایی ثابت
Fleet Management مدیریت ناوگان
Flexi Fields فیلدهای آزاد
Flexible قابل انعطاف
Flow Chart فلوچارت- نمودارگردش کار
Flow Order سفارش جریان
Fluctuation نوسان
Force نیرو
Forecasting مجموعه پیش بینی
Foreign خارجی
Foreign Currency ارز خارجی
Foreign Sale فروش خارجی
Foreign Trade تجارت خارجی
Forge جعل کردن
Fraction کسر – اعشار
Franchising or Pilot Approach رویکرد پیاده سازی محدود
Franchising Strategy راهبرد امتیاز دهی
Free آزاد- مجانی
Free Port بندر آزاد
Free Zone منطقه آزاد
Freight کرایه حمل
Frozen Assets دارایی‌های مسدود شده
Function عملکرد – وظیفه
Functional Department صورت کارکردی- واحد عملیات
Functionality(Modularity) ویژگی ماژولاربودن
Fund سرمایه – وجه تنخواه- منابع مالی
Demographical Information Database پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی
Gap فاصله
Gap Analysis تحلیل شکاف ‌ها و تفاوت‌های فرآیندها
Garbage In Garbage Out ورودی اشتباه خروجی اشتباه
Gas گاز
General Ledger دفتر کل
Generated ایجاد شده
Goal هدف
Goods کالا- مال التجاره
Goods in Transit کالاهای در راه
Goods Receipt Note برگه رسید کالا
Government دولت
Government Loan وام دولتی
Government Subside سوبسید
Governmental دولتی
Governmental Management مدیریت دولتی
Grace Percentage درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر می‌گیرد).
Grace Quantity مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقی)
Grade درجه
Graphical User Interface استفاده از رابط کاربر گرافیکی و گرافیک
Gratuity Accrual سیستم تعهدی انعام
Gross ناخالص
Gross Amount مبلغ ناخالص
Gross Income درآمد ناخالص
Gross National Product تولید ناخالص ملی
Gross To Net Logic برنامه کلان آموزش و منطق ناخالص به خالص
Gross Weight وزن ناخالص
Group گروه
Growth رشد
Guarantee گارانتی- تضمین
Half Price نصف قیمت
Hardware سخت افزار
Harmonized هماهنگ و همساز شده
Head of Department رئیس بخش
Head Office دفتر مرکزی
Hidden Factor عامل ناپیدا
Hierarchical سلسله مراتبی
Hierarchy سلسله مراتب
High Performance عملکرد بالا
High Quality کیفیت بالا
Hiring استخدام کردن
Hold نگهداشتن
Home Appliances لوازم خانگی
Horizontal افقی
Household خانوار
Housing مسکن
Human Force نیروی انسانی
Human Management مدیریت منابع انسانی
Human Resource Management مدیریت منابع انسانی
Humidity رطوبت
Hypermedia ابررسانه
I.D هویت
I.O.U سند بدهکاری
Identity هویت
Implementation پیاده سازی – اجرا
Import واردات
Import Quota سقف واردات- سهمیه واردات
Import Restrictions محدودیت‌های واردات
Importer وارد کننده
Improvement بهینه سازی- پیشرفت
Income درآمد
Income Tax مالیات بر درآمد
Increase افزایش دادن
Independent Demand تقاضاهای مستقل
Industrial Management مدیریت صنعتی
Inefficiency عدم کارایی
Infinite Scheduling برنامه‌ریزی نامحدود
Information Communication Technology فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information Systems سیستم‌های اطلاعاتی
Information Technology فناوری اطلاعات
Input-Output ورودی و خروجی
Inspection بازرسی
Inspection Sheet برگه بازرسی
Inspector بازرس
Installment قسط
Insurance بیمه
Insurance Agent کارگزار بیمه
Integrate یک پارچه
Integrated -Information Systems سیستم‌های اطلاعات یک پارچه
Integration یک پارچه سازی
Interest بهره- سود
Interest Rate نرخ بهره
Interfacing واسطه سازی
Internal داخلی
Internal Planning برنامه‌ریزی داخلی
Internet Explorer مرورگر اینترنتی
Internet Procurement خرید یا تامین از طریق اینترنت
Interview مصاحبه
Intranet شبکه داخلی
Invalid بی‌ارزش- بی‌اعتبار
Inventory موجودی انبار
Inventory Control کنترل موجودی (انبار)
Inverse معکوس
Investment سرمایه گذاری
Investment Company شرکت سرمایه گذاری
Invite دعوت – دعوتنامه
Invoice فاکتور
Issue صادر کردن- انتشار دادن
Job Miscellaneous Expenses هزینه‌های متفرقه شغل
Job Order Costing روش سفارش کار در حسابداری صنعتی
Journal دفتر روزنامه، نشریه
Journal Voucher سند مالی روزنامه
Judgment قضاوت
Access دسترسی
Just-In-Time سیستم‌ها به روش آنی و به موقع
Keep نگهداری کردن
Keeper نگهداری کننده
Key کلیدی- کلید
Key Calculations محاسبات کلیدی
Key Field فیلد کلیدی
Key Information اطلاعات کلیدی
Key Inventory موجودی کالای کلیدی
Key Items اقلام کلیدی
Key Mustang صنایع کلیدی
Key Personnel پرسنل کلیدی
Key Points نکات کلیدی
Key Purchase خرید کلیدی
Key Services خدمات کلیدی
Kick Off شروع
Kit Functionality برای تشخیص این است که آیا Stockمجانی برای هدیه موجود است
Knowledge دانش
Knowledge Bay پایگاه دانش
Knowledge Level Systems کارکنان فرهیخته
Knowledge Work Systems سیستم‌های دانش محور
Labeling بر چسب- برچسب زنی
Labor Force نیروی کار
Labor Laws قانون کار
Labor Turnover گردش نیروی کار
Laboratory آزمایشگاه
Landed Cost هزینه تمام شده تا در انبار
Language زبان
Last in First out روش قیمت گذاری اولین صادره از آخرین وارده
Law قانون
Lead Time زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه
Learning Organization سازمانی یادگیرنده
Learning Requirements Planning برنامه‌ریزی نیازهای آموزشی
Leave مرخصی
Leave Application تقاضای مرخصی
Leave Balance Tracking (Annual) ردیابی باقیمانده مرخصی (سالانه)
Leave Cancellation باطل کردن مرخصی
Leave Resumption استفاده از مرخصی
Leave Without Pay مرخصی بدون حقوق
Lend قرض دادن- وام دادن
Letter نامه
Letter of Credit اعتبار نامه- اعتبار اسنادی
Liability بدهی- تعهد- مسئولیت- قابلیت پرداخت
License گواهی- لیسانس- حق امتیاز
Life Time طول عمر
Light سبک- روشن- نور
Limit حد- سقف
Limitation محدودیت‌
Line خط
Link وصل کردن- پیوند دادن
Liquid تغذیه
List لیست- فهرست
Live -Run فعالیت زنده- مستقیم
Load بار
Loading بارگیری
Loan وام
Local Area Network شبکه محلی
Local Currency پول رایج داخلی (ریال)
Local Purchase خرید داخلی
Local Sales فروش داخلی
Location مکان- موقعیت مکانی
Location Transfer In مکان حمل(مکان رسید کالا)
Location Transfer Out مکان حمل به بیرون
Location Wise برطبق مکان
Logical مجازی – منطقی
Logical View دید منطقی
Logistic Transaction عملیات پشتیبانی
Logistics تدارکات – پشتیبانی
Logistics Management مدیریت لجستیک
Logo علامت سر برگ- تیتر- عنوان
Long-Term دراز مدت
Loss ضرر- زیان
Loss of Profit افت سود
Lot Sizing دسته کردن
Machine دستگاه- ماشین
Machinery ماشین آلات
Mail پست کردن- پست
Main اصلی
Main Account حساب اصلی – حساب کلی
Maintenance تعمیر و نگهداری
Make an Appointment قرار ملاقات گذاشتن
Make an Offer پیشنهاد دادن
Make to Order ساخت براساس سفارش
Make-to-Stock ساخت به منظور انبار کردن
Making a Decision تصمیم گرفتن
Man Hour نفر- ساعت
Management مدیریت
Management Information Systems سیستم‌های مدیریت اطلاعات
Management Reengineering مهندسی مجدد
Manager مدیر
Managing Director مدیر عامل
Mandatory اجباری- الزامی
Man-Day نفر- روز
Man-Month نفر- ماه
Man-Power نیروی کار
Manual کتابچه راهنما – کاردستی
Manufacturer سازنده
Manufacturing ساخت
Manufacturing Plan Sequences برنامه مراحل ساخت
Manufacturing Process فرایند ساخت
Manufacturing Resource Planning برنامه‌ریزی منابع تولید
Margin حد نهایی- حاشیه
Marginal Analysis تحلیل نهایی
Marginal Cost هزینه یابی نهایی
Market Lead Time مدت زمان انتظار بازار
Marketing Management مدیریت بازار یابی
Mass Production تولید انبوه
Master اصلی
Master Production Schedule جدول تولید اصلی
Master Production Scheduling برنامه‌ریزی کلان تولید
Master Scheduling زمانبندی کلان
Material Issue صدور مواد – خروج مواد
Material Request درخواست مواد
Material Request Planning برنامه‌ریزی درخواست مواد
Material -Requirements Planning برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز
Material Resource Planning برنامه‌ریزی منابع مواد
Material Return برگشت مواد
Matrix ماتریس
Matrix Structure ساختار ماتریسی
Maturity سررسید – پرداخت
Maximum حداکثر
Max-Loss حداکثر واحد خرد
Measure اندازه گرفتن- سنجیدن
Measurement سنجش
Measurement of Performances اندازه‌گیری عملکرد
Measurement Process فرآیند اندازه گیری
Measurement Unit واحد سنجش
Mechanic مکانیک
Mechanical Engineering مهندسی مکانیک
Media وسایل ارتباط جمعی
Meeting جلسه- ملاقات
Member عضو
Membership عضویت
Menu منو
Minimum حداقل
Ministry وزارتخانه
Ministry of Agriculture وزارت کشاورزی
Ministry Of Commerce وزارت بازرگانی
Ministry of Culture and Higher Education وزارت فرهنگ و آموزش عالی
Ministry of Defense وزارت دفاع
Ministry of Economic Affairs and Finance وزارت امور اقتصادی و دارایی
Ministry of Energy وزارت نیرو
Ministry of foreign Affairs وزارت امور خارجه
Ministry of Health and Welfare وزارت بهداری و بهزیستی
Ministry of Housing وزارت مسکن
Ministry of Interior وزارت کشور
Ministry of Post Telegraph and Telephone وزارت پست و تلگراف و تلفن
Ministry of Road and Transportation وزارت راه و ترابری
Mint Planning برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز
Mode حالت
Mode of shipment شیوه حمل
Modify تعدیل کردن – اصلاح کردن
Modular برنامه ریزی مجموعه ای
Money پول
Money Resource Planning برنامه‌ریزی منابع پولی
Monitoring نمایش از طریق مانیتورها- پیگیری
Monthly ماهیانه
Moveable Assets دارایی های منقول
Moving Average میانگین متحرک
MRP Item -Bom اقلام
Multi User چند کاربره
Multidimensional چند بعدی
Multimedia Database پایگاه داده چند رسانه‌ای
Multiple چندگانه
Multipurpose چند منظوره
Multi-Tier پشتیبانی معمار چند لایه
Musts بایدها- ضروریات
National Income درآمد ملی
Navigation راهبری- هدایت
Net خالص
Net Amount مبلغ خالصی
Net Assets دارایی‌های خالص
Net Income درآمد خالص
Net Price قیمت خالص
Net Profit سود خالص
Net Weight وزن خالص
Network شبکه ائی
Night Shift شیفت شب
Node شبکه توزیع- گره
Non Value Adding ارزش ینفزا
Non Value Adding Activities فعالیت‌های ارزش نیفزا
Non-Bom غیر Bom
Non-Consumable غیر مصرفی
Non-Exclusive غیر انحصاری
Non-Stock غیر انباری
Note یادداشت – یادداشت اداری توجه نمودن
Numeric عددی
Object-Oriented شی‌گرا
Object-Relational Database پایگاه داده ارتباطی با رویکرد موضوعی
Obligate موظف- ملزم
Occupation حرفه- مقام- شغل
Odd Lot ته مانده کالا- ته انباری
Off تعطیل – مرخصی
Office دفتر – منصب
Office Automation Systems سیستم‌های اتوماسیون اداری
Office Hours ساعت اداری
Office Practice کار اداری
Official رسمی
Official Letter نامه رسمی
Off-The -Shelf System سیستم حاضر و آماده
On Account علی الحساب
On Condition مشروط
On Demand به محض درخواست
One Way Fare کرایه یکطرفه
Online پیوسته – درون خطی
Opc Code کد مهندسی کالا
Open Cheque چک سفید
Open Credit اعتبار نامحدود
Open Orders درخواست ‌های باز (خرید و فروش و دستور ‌های کاری)
Operation عملیات
Operation Analysis تجزیه تحلیل عملیات
Operation Process Chart چارت فرآیند عملیات
Operational عملیاتی
Operational Level Systems مدیران عملیاتی
Optimal بهینه
Optimization بهینه سازی
Optional اختیاری
Oracle Financial سیستم مالی اوراکل
Oracle Small Business Suite بسته نرم افزاری کوچک اوراکل
Oral شفاهی
Organization سازمان- تشکیلات
Organizational سازمانی – تشکیلاتی
Organizational Behavior رفتار سازمانی
Organizational Behavior Management مدیریت رفتار سازمانی
Organizational Chart نمودار (چارت) سازمانی
Organizational Unit واحد سازمانی
Organized سازمان یافته
Original اصل – اولیه
Original Copy اصل سند- نسخه اصلی
Out Going Letters نامه‌های ارسالی
Out Put بازده- ستانده- محصول
Out Put Reports گزارشات خروجی
Out Standing Accounts حسابهای تسویه نشده
Out Standing Cheque چک معوق- واریز نشده
Out Standing Reservation کرایه یکسره
Outstanding بدهی تسویه نشده
Over Draft حواله بیش از اعتبار
Over Draw بیش از اعتبار حواله کردن
Over Due سر رسید گذشته
Over Heads هزینه‌های سر بار
Over Time اضافه کار
Over Time Premium حقوق اضافه کاری
Over Weight اضافه وزن
Over-Estimate برآورد زیاد
Owing پرداختنی
Owner دارنده- صاحب
Ownership مالکیت
Package بسته – بسته بندی
Packing بسته بندی
Pallet پالت- بسته
Palm پالم- کف دستی
Paper Work کارهای کاغذی(تشکیل پرونده…)کسب و کار اداری به حالت سنتی
Paradox گفته‌های متناقض
Parameters پارامترها
Parcel بسته
Parent والد
Parent Supplier فروشنده اصلی – تامین کننده اصلی
Part Payment پرداخت مرحله‌ای
Partitioned Database پایگاه داده تقسیم شده
Pattern الگو
Pay Slips برگ پرداخت (مانند فیش حقوق)
Payable پرداختنی – قابل پرداخت
Payables حساب‌های پرداختنی
Pay-cheque چک حقوقی
Payment پرداخت
Payment Clerk کارمند پرداخت حقوقی
Payment Terms شرایط پرداخت
Payroll حقوق و دستمزد
Payroll List لیست مواجب بگیران
Peak Hours ساعات پیک (اوج)
Pending معلق- تحت بررسی
Pending معلق به
Pension مستمری- حقوق بازنشستگی
Per Capita سرانه
Percent درصد
Percentage درصد- تعیین درصد
Performance عملکرد- انجام تعهد
Performance Noting نرخ سنجی (سنجش عملکرد)
Perishable Goods کالای فساد پذیر – فاسد شدنی
Permit اجازه
Perpetual واقعی -مستمر
Personal Assistant معاون پرسنلی
Personnel پرسنل- – نیروی انسانی
Personnel Manager مدیر کارگزینی
Petty Cash نقدینگی برای پرداختهای جزئی – تنخواه گردان
Physical فیزیکی
Physical Factory کارخانه پیدا
Physical View رویت فیزیکی
Pilot راهنما – نمونه
Plan طرح – برنامه- نقشه
Planning طرح ریزی – برنامه‌ریزی
Planning Horizon افق زمانی برنامه‌ریزی
Plant کارخانه- تاسیسات
Platform بستر- زیر ساختار
Point of Sale نقطه فروش
Port بندر
Port Charges هزینه‌‌های بندری
Port of Discharge بندر تخلیه بار
Portability قابلیت حمل
Portable قابل حمل
Portal پرتال
Post Date Cheque چک تاریخ دار
Pre Payment پیش پرداخت
Pre-Assemble پیش مونتاژ
Preferences ترجیحات
Premium حق بیمه- اجرت- پرداخت
Price قیمت – بهاء
Price List لیست قیمت
Private Sector بخش خصوصی
Probation آزمایش حسن رفتار
Process فرآیند
Process Control Systems سیستم‌های کنترل فرآیند
Process Or Continuous Manufacturing سیستم‌های فرآیندی یا پیوسته
Process Owner صاحب پروسه
Procurement خرید
Procurement Management مدیریت تدارکات پشتیبانی
Produce تولید کردن
Producer تولید کننده
Product محصول
Production تولید- محصول
Production Planning برنامه‌ریزی تولید
Productive بهره وری- تولیدی- قابلیت تولید
Profit منفعت – سود
Profit and Loss سود و زیان
Profitability قابلیت سود دهی
Project پروژه
Project Costing هزینه یابی پروژه
Project Status Review بررسی (مرور ) وضعیت پروژه
Promotion ترفیع
Property خصوصیت – ویژگی
Proposed System سیستم پیشنهادی
Publicity تبلیغ- انتشار
Publishing عملکرد منتشر کردن
Pull Systems سیستم‌های کششی
Purchase خرید
Purchase Journal دفتر روزنامه خرید
Purchase Order سفارش خرید
Purchase Request درخواست خرید
Purchase Return برگشت خرید
Purchase Value ارزش خرید
Purchaser Supplied Product محصول تامین شده از سوی خریدار
Purchasing Power قدرت خرید
Pure Competition رقابت خالص – کامل
Push System سیستم‌های فشاری
Put Option خیار فروشنده
Qualification شرایط و مشخصات مورد انتظار
Qualified واجد شرایط
Quality and Contents Unknown بدون اطلاع از محتوا و کیفیت
Quality Assurance تضمین کیفیت
Quality Control کنترل کیفی
Quantity کمیت- تعداد
Quantity Surveyor بازرس کمی
Quantity-Qty تعداد- کمیت
Quarantine قرنطینه
Quarter Day اولین روز فصل
Quarterly فصلی – سه ماه یکبار
Quay اسکله
Query جستجو بر اساس مدل مشخص
Query Languages زبانهای استعلامی
Question سئوال
Questionnaire پرسشنامه
Quorum حد نصاب- نصاب
Quota سقف ، سهمیه
Quotation اعلام قیمت – جواب استعلام
Quote نقل کردن- قیمت دادن
Quote Not Firm قیمت غیر قطعی
Quoted Company شرکت عرضه شده در بورس
Quoted Price مظنه- قیمت
Rail Way راه آهن
Raise a Loan وام گرفتن
Random تصادفی- بی‌قاعده
Rate نرخ
Rate of Exchange نرخ ارز
Rate of Interest نرخ بهره
Rate of Sale نرخ فروش
Ratio نسبت
Raw Material ماده خام
Re Planning برنامه‌ریزی منابع تولید
Re- evaluation ارزیابی مجدد – ارزش گذاری مجدد
Re- Export صادر کردن کالای وارداتی
Re- Exportation صدور مجدد
Reaction واکنش
Real Costs هزینه‌های واقعی
Real Time هوشیار و بهنگام
Reason دلیل- برهان
Receipt رسید
Receivables دریافتنی ها
Received دریافت شده
Receiver دریافت کننده
Recommended توصیه شده
Recommended Retail Selling Price قیمت خرده فروشی توصیه شده – قیمت تعیین شده برای خرده فروشی
Reconciliation اصلاح و تعدیلات
Reconstruction باز سازی
Record ثبت – سابقه
Recruit کارمند یابی – استخدام کردن
Recycle بازیافت
Reduction of Capital کاهش سرمایه
Refer ارجاع دادن
Refer to ارجاع به
Reference مرجع
Reflex بازتاب
Reform اصلاح – بهسازی
Refund باز پرداخت
Refuse رد کردن- نپذیرفتن
Region منطقه
Register ثبت کردن
Regression Models مدل های برگشت پذیر- مدل هایی برای تعمیم روندهای داده ها
Reimbursement باز پرداخت
Reject رد کردن- نپذیرفتن
Relation ارتباط
Relational ارتباطی
Relational Data Base Management System سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای
Reliability قابلیت اعتماد
Reliable قابل اعتماد
Remarks جزئیات- توضیحات
Remote Connection ارتباط راه دور
Remove حذف کردن
Rent اجاره کردن – کرایه
Rent Rebate حق مسکن
Rental کرایه‌ای
Repair تعمیر- اصلاح کردن
Replacement جایگزین
Replicated Database پایگاه داده کپی شده
Reply پاسخ جواب
Report گزارش
Repository منبع ذخیره داده‌ها
Representative نماینده- کار گزار
Request درخواست کردن
Request For Proposal درخواست پیشنهاد
Requested درخواست شده
Requisition فرم درخواست کالا از انبار
Research تحقیق
Research and Development تحقیق و توسعه
Research Development گسترش از طریق تحقیق توسعه
Reservation ذخیره
Reserve ذخیره کردن
Resolution تصمیم- قطعنامه – رای
Resource Capacity ظرفیت منابع
Resource Capacity Planning برنامه‌ریزی ظرفیت منابع
Resource Planning برنامه‌ریزی منابع
Resources منابع
Responsibility مسئولیت
Retail Price قیمت خرده فروشی
Retail Trade خرده فروشی
Retailer خرده فروش
Retirement بازنشستگی
Retroactive قابل عطف بماسبق
Return of Capital بدست سرمایه- بازگشت سرمایه
Return On Investment برگشت سرمایه
Returned Goods کالای برگشتی
Revenue در آمد عایدی
Revised بازنگری شده- اصلاح شده
Revoke لغو کردن
Rework کار مجدد
Right حق و حقوق
Risk خطر – احتمال زیان
Road جاده
Role نقش وظیفه
Rotation چرخش
Rough-Cut Capacity Planning مجموعه برنامه‌ریزی تخمینی ظرفیت‌ها
Route مسیر
Routings روشها
Rule قانون
Run چرخه عملیاتی – اداره کردن- اجرا
Safety امنیت- ایمنی
Salaries Payable حقوق پرداختی
Salary مزد- حقوق- اجرت
Salary Administration مدیریت حقوق و دستمزد
Salary Range دامنه حقوق
Salary System سیستم حقوق
Sale Price قیمت فروش
Sales فروش
Sales Agent عامل فروش
Sales Department دایره فروش
Sales forecast پیش بینی فروش
Sales Manager مدیر فروش
Sales Order سفارش فروش
Sales Plan برنامه فروش
Sales Return برگشت از فروش
Sales System سیستم فروش
Salesman فروشنده
Sample نمونه
Scalable مقیاس پذیری نامحدود
Schedule برنامه (زمانی)
Search جستجو
Seasonality Formulas فرمول ‌های فصلی
Secret سری- محرمانه
Secretariat دبیرخانه
Section بخش- قسمت
segment قطعه- بخش
Segregate مجزا- تک- جدا
Select انتخاب کردن
Selection انتخاب – گزینش
Semi- Finished Goods کالاهای نیمه تمام
Send فرستادن
Sender فرستنده
Serve خدمت کردن
Service خدمات- خدمت
Settle تسویه
Share سهم- تسهیم کردن
Sharing به اشتراک درآوردن
Shell System سیستم پوسته‌ای
Shipment حمل کالا
Shipment Advice برگه حمل
Shop Floor صحن کارخانه
Shop Flow Control کنترل کارگاه
Shortage کمبود
Sign off اتمام- تایید نهایی
Signature امضاء
Slam-dunk or Phased Approach رویکرد ورود مرحله ای
Snap Shot تصویر آنی
Social اجتماعی
Software نرم افزار
Software Package برنامه‌های نرم افزاری
Solution راه حل
Solution Design راه حل طراحی
Sorting طبقه بندی
Source منبع
Source Planning سیستمهای برنامه ریزی توزیع
Specialist متخصص
Spot Welding جوش نقطه‌ای
Stability پایداری – استوار
Stable باثبات
Staff پرسنل- کادر اداری
Staff Manager رئیس کارگزینی
Staffing کارگزینی- بکار گماردن
Stamp مهر – تمبر
Standard استاندارد
Standard Cost هزینه معیار
Standard Deviation انحراف معیار- انحراف استاندارد
Standard Flow Chart نمودار استاندارد
Standard Form فرم استاندارد – شکل استاندارد
Standard Operating Procedures روشهای عملیاتی استاندارد
Standard Rate نرخ معیار- نرخ متعارف
State of Market وضعیت بازار
Statement صورت – وضعیت – اظهار – حکم- بیان- صورتحساب
Statement of Account صورت وضعیت حساب
Station ایستگاه
Statistic آمار
Statistical Data داده های آماری
Status وضعیت
Statutory طبق قانون
Stock انبار
Stock سهم- – انباره- موجودی انبار
Stock Adjustment تعدیل و اصلاح موجودی
Stock Control کنترل موجودی انبار
Stock Exchange بورس
Stock Exchange Quotation قیمت های بورسی
Stock Holder سهامدار
Stock in Hand موجودی کالا
Stock Market بازار بورس
Stock Option خرید سهام
Stock Purchase خرید سهام
Stock Taking صورت برداری از موجودی
Stoner انبار – انبار کردن
Stoner Keeping اداره امور انبار
Stop a Cheque جلوگیری از پرداخت چک
Storage انبار – انبارداری
Store انبار کردن- مغازه
Storing انبار نمودن
Straight Salary مزایای دستمزد براساس حقوق مستقیم
Strategic راهبردی
Strategic Management مدیریت استراتژیک
Structured Query Language زبانهای استعلامی ساخت یافته
Stuff کالا- جنس- ماده
Submit ارائه دادن- پیشنهاد کردن
Subordinate مرئوس
Subscription آبونمان اشتراک
Subsidiary شرکت تابعه
Subsidies سوبسید
Substantive Agreement موافقت اصولی
Substitute Goods کالاهای جانشین- کالاهای بدل
Substitution جانشین سازی
Subsystem سیستم جزء سیستم فرعی – زیر مجموعه
Suggestion پیشنهاد
Sum جمع- مجموع
Summarize خلاصه کردن
Summary خلاصه
Supervisor ناظر – پیوست
Supplier تامین کننده – فروشنده- عرضه کننده
Supplier Evaluation ارزیابی تامین کنندگان
Supply تامین کردن- عرضه
Supply and Demand عرضه و تقاضا
Supply Chain زنجیره تامین
Supply Chain Management مدیریت تامین کنندگان (فروش- خرید- تدارکات- انبار)
Support پشتیبانی
Support Activities فعالیت های حمایتی
Support Price قیمت حمایتی
Surplus مازاد- اندوخته
Surplus Value ارزش افزوده
Surtax اضافه مالیات
Survey بررسی کردن – زمینه یابی
Synchronize همزمان سازی
Syndicate فعالیتهای پشتیبانی – سندیکا – اتحادیه صنفی
System Analysis تحلیل سیستم
System Application Products تولید سیستم ‌های نرم افزاری
System Engineering مهندسی سیستم
Systematic منظم- نظام یافته
Systems Administration مدیریت سیستم
Tacit Agreement توافق ضمنی برای بالا بردن قیمت
Tangible Assets دارایی‌های ملموس – اموال عینی
Target هدف
Tariff تعرفه
Tariff Agreement موافقتنامه در مورد تعرفه‌ها
Task وظیفه – تکلیف
Tax مالیات
Tax Base ماخذ مالیات
Tax Collector تحصیلدار مالیاتی
Tax Limit سقف مالیاتی
Tax Relief بخشودگی مالیاتی
Taxable Income درآمد مشمول مالیات
Taxation مالیات بندری- وضع عوارض
Tax-Deductible مشمول در مالیات
Tax-Free معاف از مالیات
Team Action اقدام گروهی
Technique فن – تکنیک
Technological Forecasts پیش بینی‌های فناورانه
Technology تکنولوژی- صنعت
Technology Management مدیریت تکنولوژی
Technology Transfer انتقال تکنولوژی
Tele Fax لیست تصویری
Telephone تلفن
Telephone Call مکالمات تلفنی
Telephone Directory راهنمای تلفنی
Telephone Number شماره تلفن
Telephone Operator تلفنچی
Telex تلکس
Teller تحویلدار
Template تمپلت – فرم اطلاعاتی
Temporary موقتی
Tenant مستاجر
Tender مناقصه- مزایده
Term Loan وام مدت دار – وام میان مدت
Terminal ترمینال- پایانه
Terms شرایط- مدت اعتبار
Test آزمون- تست
Text متن- نوشتار
Textile منسوجات- بافت
Theory تئوری- نظریه
Theory of Constraints بیان تئوری قیدها
Third Party شخص ثالث
Third Party Insurance بیمه شخص ثالث
Three Tier سه لایه (سه سطح)
Threshold آستانه
Through بارنامه حمل سراسری
Time Bucket ظرف زمانی
Time Table جدول زمانبندی
Timing زمان بندی
Tip انعام
Title عنوان
Title Deed سند مالکیت
To Act اقدام کردن
Tolerance حدود فنی – حد مجاز- تلرانس
Tonnage تناژ
Tool ابزار
Top Management مدیریت عالی
Total کل – کلی- جمع
Total Assets Turnover گردش مجموع‌دارایی‌ها
Total Cost هزینه کل
Total Demand کل تقاضا
Total Value ارزش کل
Tourist Trade صنعت جهانگردی
Toxic Waste زباله سمی
Tracing ردیابی
Trade تجارت
Trade Balance تراز تجاری
Trade Cycle سیکل تجاری
Trade Discount تخفیف بازرگانی- تجارتی
Trade Fair نمایشگاه تجاری
Trade Gap خلاء تجاری
Trade Marks علائم تجاری
Trade Name نام تجاری
Trade Price قیمت تجاری
Trade Union اتحادیه بازرگانی
Trading Capital سرمایه در گردش ـ(تجاری)
Trading Enterprises موسسات بازرگانی
Traditional سنتی
Traditional Business کسب و کار سنتی سازمان
Train آموزش دادن
Trainer مربی
Training Employee آموزش ضمن خدمت
Training Schedule برنامه آموزش – کار آموزی
Transaction Turnover داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- گردش معاملات
Transaction داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- رویدادهای مالی
Transfer انتقال- واگذاری
Transfer Deed سند انتقال
Transfer In انتقال به داخل
Transfer out انتقال به خارج
Transit عبور- ترانزیت
Transition گذار/ انتقال
Translation ترجمه
Translation Processing Systems سیستم ‌های پردازش عملیات (رویدادها)
Transport حمل و نقل- ترابری
Travel Agent آژانس مسافرتی
Trend روند
Trend روند
Trial Balance بیلان آزمایش- تراز آزمایشی
Truck کامیون
Truck بارنامه حمل با کامیون
Trucking حمل با کامیون
Trust Company موسسه امانی
Trust Deed سند وثیقه
Trust Fund وجه امانی – سپرده
Turnover گردش معاملات – کل فروش یک واحد اقتصادی
Turnover تعداد استخدام در برابر استعفا و یا اخراج – بازده
Type نوع- تایپ
Ultra ماوراء
Unauthorized غیر مجاز
Unbundling جدا کردن اجزا مربوط به یک محصول می‌باشد
Uncalled Capital سرمایه ذخیره
Unconditional Performance Bank Guaranty ضمانت نامه بدون قید و شرط
Undated Bond قرضه بدون تاریخ
Undated Debenture ضمانت بدون تاریخ
Under Estimate برآورد کم
Under Paid بی‌موازنه- عدم موازن
Under Paid کسر پرداخت
Under Value کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن
Under Writer صادر کننده بیمه نامه خریدار سهام باقیمانده- پشت نویسی چک ، سفته و …
Understand-Simplify ساده سازی
Undertake تقبل کردن- تعهد دادن- متعهد شدن- به عهده گرفتن
Undeveloped Countries کشورهای توسعه نیافته
Undistributed Profits سودهای تقسیم نشده
Unemployed بیکار
Unemployment بیکاری
Unified واحد- متحد شده
Uniform یکپارچه
Unify متحد کردن- یکی کردن
Union اتحادیه- اشتراکی
Unique بی‌نظیر- بی‌مانند
Unit واحد
Unit Cost بهای واحد
Unit Labor Cost هزینه واحد کار
Unit of Measurement واحد سنجش و اندازه گیری
Unit Price قیمت واحد
Unity وحدت
Universal جهانی
Unknown ناشناخته
Unload تخلیه کردن
Unofficial غیر رسمی
Unproductive غیر مولد
Unprofitable بدون سود آوری
Unstable بی‌ثبات
Up Front Selling پیش فروش
Up to Date به روز در آوردن- به هنگام کردن
Up-Down Planning برنامه ریزی از بالا به پایین
Upgrading ارتقاء گروه- ارتقاء
Upper Limit حد بالایی
Ural آدرس اینترنتی
Urban شهری
Urgent فوری
Usance مهلت – پرداخت مدت دار
Use استفاده
Useable قابل استفاده
Useful Life عمر مفید
User کاربر
User Acceptance Testing تست کردن پذیرش کاربر
Utility منفعت – سود
Utility Company شرکت ارایه خدمات آب ، برق ، گاز و …
Vacation مرخصی
Valid معتبر
Valuable باارزش
Valuation ارزش گذاری- ارزیابی
Value ارزش کل
Value Added Chain جریان اطلاعات در زنجیره ارزش افزوده- زنجیره ارزش افزوده
Value Added Networks شبکه‌ ارزش افزوده
Value Added Tax مالیات بر ارزش افزوده
Variable متنوع
Variable Cost هزینه متغیر
Variance Analysis آنالیز واریانس – تجزیه تحلیل انحرافات
Variation تنوع
Vender فروشنده
Verify تصدیق کردن- اثبات کردن
Vertical عمودی
Vertical integration الحاق عمودی
Vice-President نایب رئیس
Visa ویزا
Visual -Display Unit صفحه نمایش مانیتور
Void باطل- بی‌اثر- بی اعتبار
Voluntary داوطلبانه
Vote رای
Voucher سند (دفتر ) هزینه
Voucher System سیستم اسناد
Vouchers Payable اسناد پرداختنی
Voyage سفر
Wage دستمزد
Wage Claim طلب دستمزد
Wage Earner مزد بگیر
Wage Rate نرخ دستمزد
Wage Restraint جلوگیری یا منع دستمزدها
Wages Agreement توافق بر سر دستمزدها
Waiting List لیست انتظار
Waiver فسخ- ابطال
Want Ads آگهی استخدام
Warehouse انبار
Warrant وسیله تضمین
Warrant مجوز- حکم- تضمین کردن
Warranty تضمین کتبی
Wastage ضایعات- اتلاف
Waste Products ضایعات تولید
Wealth ثروت- دارایی
Web شبکه
Web Enabled قابل اجرا در محیط Web
Weigh وزن کردن
Weight Gross وزن ناخالص
Weight Note برگ باسکول
Weight or Measurement وزن یا اندازه
Weighted Average میانگین موزون
Weighted Average Cost هزینه میانگین موزون
Weighted Moving Average میانگین موزون متحرک
Westel Technology فناوری وستل
What If چه اتفاقی می‌افتد اگر
Whole Sales عمده فروش- بنکدار
Wholesale Trade عمده فروشی
With Reference to عطف به
Without Prejudice بی‌طرفانه
Witness شاهد- ناظر
Word Processing سیستم‌های تحریری
Work کار- کار کردن
Work Flow گردش کار
Work Force نیروی کار
Work Hours ساعات کار
Work In Process کار در جریان
Work in Progress کار در حال پیشرفت
Work Load حجم کار
Work Modules واحدهای کاری
Work on Hand کار در دست اقدام
Work Order سفارش کار
Work Permit اجازه اشتغال
Work Place مکان کار
Work Sheet کاربرگ
Work Shop کارگاه
Work Study بررسی فرآیند کار
Worker کارگر
Working Conditions شرایط کاری
Working Day روز کاری
World Area Network شبکه جهانی
Write حکم دادگاه- دستور قانونی
Write off a Debt قلم زدن بدهی از دفتر
Write off a Loss حذف زیان از دفتر
Wrong اشتباهاً- خطا- کار غلط
X Chart نمودارx
X-Axis محور ایکس
Xenelasia دفع بیگانگان- اخراج بیگانگان
Xenophobe بیگانه پرست
X-off فرستنده – خاموش
X-on فرستنده- روشن
X-rays پرتوهای مجهول
X-Xerography نسخه برداری با عکس
Year By Year همه ساله – سال به سال
Year Digits روش سالنمای اعشار
Year End Adjustment تعدیل پایان دوره – تعدیل پایان سال مالی
Year Installments اقساط سالیانه
Year-End Profit سود پایان سال- حسابرسی آخر سال
Yearly سالیانه- همه ساله
Yearly Allowance مقرری سالانه
Yield بازده
Yield Tax مالیات بازده
Yield Variance اختلاف بازده- تغییر پذیری بازده
Yo -Yo-Stock سهام متزلزل- سهام بی‌ثبات
Zero Base Budgeting بودجه بندی بر مبنای صفر – روش بودجه ریزی از صفر
Zero Defect بدون نقص
Zip Code کد پستی
Zone ناحیه
Zone Free منطقه آزاد
Zone Freight Rate نرخ کرایه منطقه‌ای
Zone of Acceptance حیطه پذیرش
Zone Pricing قیمت بندی ناحیه‌ای
Zoning منطقه بندی- ناحیه بندی
whatsapp